INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co se děje s osobními údaji členů a jejich rodičů?

Veškeré údaje máme uložené elektronicky, jsou chráněné heslem a jsou zálohované. Informace v listinné podobě uchováváme, pouze pokud je to nezbytné s ohledem na jejich podstatu (např. potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře) a k těmto informacím mají přístup pouze stanovené osoby dle charakteru informace (příslušný trenér, zdravotník atd.).

Osobní údaje o našich členech a jejich rodičích používáme k následujícím účelům, které jsou nezbytné pro fungování klubu:

  • vedení členské evidence vč. evidence hrazení členských poplatků
  • kontrola docházky, evidence aktivit našich členů (účast na soustředění, sportovní výsledky, kárné prohřešky apod.)
  • vedení startovních a výsledkových listin klubových a mimoklubových soutěží
  • kontaktování členů resp. jejich rodičů ohledně záležitostí spjatých s členstvím v klubu
  • zasílání zpráv emailem o fungování klubu včetně upozornění na nadcházející klubové akce a možností příp. povinností, které jsou s členstvím v klubu spojeny včetně obnovení členství
  • sdílení těchto údajů s organizacemi, jejichž jsme členy (např. Český atletický svaz, Česká unie sportu apod.) za účelem sledování členské základny
  • zasílání zpráv určeným našim členům od organizací, jejichž jsme členy
  • sdílení těchto údajů s poskytovateli dotací za účelem prokazování plnění podmínek těchto dotací
  • evidence zdravotní způsobilosti členů dle platné legislativy
  • k informování o činnosti klubu prostřednictvím jeho webových stránek. Prostřednictvím těchto stránek zveřejňujeme fotografie z klubových akcí (bez označení osob na fotografii) a jména příp. fotografie našich členů, kteří byli úspěšní v klubových nebo mimoklubových soutěžích (např. výsledkové listiny). Pozn.: s ohledem na členství v organizacích zastřešujících sportovní kluby a plnění požadavků poskytovatelů dotací naše aktivity na webu prezentovat musíme.

Uvedením osobních údajů v členské přihlášce a jejím elektronickým podáním (budoucí) člen a jeho zákonný bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenými způsoby nakládání s osobními informacemi. V případě nesouhlasu není možné člena přijmout, protože omezením výše uvedených způsobů nakládání s informacemi by došlo k omezení činnosti klubu.

Každý, jehož osobní údaje uchováváme, má právo požádat o jejich výmaz. K jejich vymazání dojde bezprostředně poté, co pominou důvody jejich sledování, které jsou uvedeny výše (např. prokazování členské základny po dobu, po kterou lze kontrolovat oprávněnost přidělení dotace).